Feedback

De verwerkersovereenkomst ten behoeven van support is al ondertekend.

De verwerkersovereenkomst is als volgt digitaal ondertekend:

Marco Groen heeft de overeenkomst digitaal ondertekend op 22-05-2018 16:37:29

Hieronder vindt u de verwerkersovereenkomst:

De volgende partijen,
AD Autobedrijf Marco Groen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 3706576 (hierna Garage);
en
Car-Systems B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50097849 (hierna Car-Systems);

Hierna gezamenlijk te noemen Partijen

Overwegende, dat
- Garage is of wenst te worden aangesloten bij het Car-Systems netwerk;
- In dat kader wenst Garage support te krijgen van Car-Systems met betrekking tot het oplossen van problemen en/of het leveren van support zoals specifiek door de Garage aan Car-Systems verzocht en/of te verzoeken (het Doel);
- Ten behoeve van het Doel wenst de Garage aan Car-Systems toegang te geven tot haar systemen, waarin tevens Persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aanwezig zijn;
- Partijen wensen in dat kader de volgende afspraken te maken.

Zijn het volgende overeengekomen:
1. De Garage geeft Car-Systems hierbij toestemming tot het verkrijgen van toegang tot haar systemen en daarin aanwezige (Persoons)gegevens voor zover Car-Systems daar toegang toe dient te krijgen voor het bereiken van het Doel en onder de voorwaarden als hierna uiteengezet.
2. Car-Systems zal de door de Garage in het kader van het Doel met haar gedeelde gegevens vertrouwelijk behandelen en enkel gebruiken in het kader van het Doel dan wel andere specifiek door de Garage verzochte opdrachten.
3. Car-Systems zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan nodig in het kader van het Doel of zoals anderszinsdoor de Garage is vastgesteld. Car-Systems zal geen van de gegevens uit de systemen van de Garage opslaan tenzij uitdrukkelijk is afgesproken of voor de Garage kenbaar is dat Car-Systems een back-up dient te maken van bepaalde gegevens om het Doel te kunnen bereiken. In dat geval zal Car-Systems niet meer gegevens opslaan dan met de Garage afgestemd en nodig om het Doel te kunnen bereiken en verwijdert Car-Systems deze gegevens direct en volledig zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na het afronden van haar dienstverlening.
4. De in opdracht van de Garage door Car-Systems te verwerken (Persoons)gegevens blijven eigendom van de Garage en/of de betreffende individuen wiens (Persoons)gegevens het betreft (Betrokkenen).
5. Ten aanzien van de door de Garage met haar gedeelde Persoonsgegevens zal Car-Systems zorgdragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder in ieder geval begrepen de AVG.
6. Verantwoordelijke verschaft enkel toegang tot de met haar gedeelde Persoonsgegevens aan haar medewerkers voor zover nodig is voor het verrichten van de door de Garage gecontracteerde diensten in het kader van het Doel. Car-Systems zal geen (Persoons)gegevens aan een derde verstrekken tenzij de verstrekking plaatsvindt in het kader van de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, een uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van Betrokkene, op grond van een wettelijke verplichting of op bevel van een gerechtelijke of bestuurlijke instantie. Indien de Persoonsgegevens met een derde worden gedeeld dan zorgt Car-Systems ervoor dat met deze derde een overeenkomst wordt gesloten die voldoet aan de vereisten van de relevante wet- en regelgeving en deze Overeenkomst.
7. Car-Systems zal met betrekking tot de Persoonsgegevens passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van de Betrokkenen. Bij de beoordeling van het passende beveiligingsniveau wordt met name rekening gehouden met de verwerkingsrisico's, voorals als het gevolg van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszin verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig.
8. De Garage is gerechtigd de verwerking van de persoonsgegevens, en in het bijzonder de door Car-Systems in acht te nemen beveiligingsmaatregelen, maximaal 1 maal per jaar op eigen kosten te doen controleren door een onafhankelijke auditor die aan geheimhouding is gebonden. Een dergelijke controle mag de werkprocessen van Car-Systems niet onnodig verstoren.
9. Indien sprake is van een beveiligingslek en/of datalek van enige door de Garage met Car-Systems gedeelde Persoonsgegevens dan is de Garage, indien daar wettelijk toe verplicht, te allen tijde verantwoordelijk voor het melden daarvan aan de toezichthouder en/of Betrokkenen. Om Betrokkene in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verantwoordelijke de Betrokkene binnen 48 uur na ontdekking op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.
10. In geval van een verzoek van een Betrokkene om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming, bezwaar maken tegen de verwerking van- of een verzoek tot overdraagbaarheid van de persoonsgegevens zoals bepaald in de AVG, dan verleent Car-Systems alle redelijke medewerking om de Garage in staat te stellen binnen de wettelijke termijn te voldoen aan haar wettelijke verplichting.
11. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door ondertekening van Partijen en op de datum van de laatste ondertekening en is aangegaan voor de duur van de overeengekomen dienstverlening in het kader van het Doel. Partijen mogen deze overeenkomst alleen wijzigen met wederzijdse instemming.

Aldus getekend,

Namens Car-Systems


___________________

Naam: N.P.S. Houben
Functie: Directeur
Datum: 22-05-2018

Namens Garage


Overeenkomst is digitaal ondertekend

___________________

Naam: Marco Groen
Functie: Eigenaar
Datum: 22-05-2018

Ik, Marco Groen,

heb de overeenkomst gelezen en

heb de correcte gegevens ingevuld en gecontroleerd en

ga namens Garage () akkoord met de Verwerkersovereenkomst.


Overeenkomst is digitaal getekend op 22-05-2018 door Marco Groen